пустая корзина

Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. посібник 2-ге вид. перероб. та доп. / Білецька  Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 688 с. 

 

   Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. З'ясовується сутність і специфіка основних механізмів ринкової економіки, а також фактори, які впливають на макро- і мікроекономіку, методи та засоби економічного регулювання.

   Посібник включає окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпритації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів).

   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.

 

ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................. 8 

ЧАСТИНА І РОЗДІЛ І. ПОЛІТЕКОНОМІЯ.......................................................   11

Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку ..........................    11

Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії ....................     20 

Глава 3. Предмет, метод і функції економічної теорії ..........................................     26

Глава 4. Економічні системи..................................................................................... 35

1.  Економічний зміст власності. Типи і форми власності ........................      43

2.  Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір ...........................     53

Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва .............................  57 

1.  Натуральне виробництво......................................................................      57

2.  Причини виникнення та суть товарного виробництва ..........................     58

3.  Товар та його властивості.....................................................................     62

Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція ...................................... 65

1.  Закономірності виникнення і суть грошей ...........................................      65

2.  Функції грошей .....................................................................................     68

3.  Теорії грошей ........................................................................................     71

4.  Грошова маса та її агрегати ...................................................................     75

5.  Закон грошового обігу..........................................................................     78

6.  Система грошового обігу та її типи ......................................................     81

7.  Інфляція і дефляція ................................................................................     84

РОЗДІЛИ. МІКРОЕКОНОМІКА ............................................................................     89

Глава 7. Ринок, його функції і структура .............................................................     89

1.  Система і структура ринків. Ринковий механізм і його елементи. Попит, пропозиція і ціна .....................     93 

Глава 8. Поведінка споживача в ринковій економіці ............................................     94 

1.Концепція корисності і споживацький вибір ............................... 95

Глава 9. Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність .................................... 97

1.  Підприємницька діяльність ...................................................................... 119

2.  Менеджмент фірми .................................................................................. 126

-   форми і методи наукового управління підприємством ......................... 131 

3.  Сутність та основи маркетингу ................................................................ 133

Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід ...................................................................... 143

-   фонди підприємства та їх рух у виробництві ........................................ 143

Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання ............... 156 

1.  Монополістична конкуренція і олігополія .............................................. 160

2.  Антимонопольне регулювання ................................................................ 163

Глава 12. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва ............................ 166 

1.  Ринок праці. Проблема зайнятості ...........................................................166

-   форми безробіття. Закон Оукена ............................................................ 171

-   методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. Кейнса ................................................................. 172 

-   заробітна плата ....................................................................................... 175

-   рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата ..................... 182 

2.  Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції ..................................... 185

-   капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу ........................ 185

-   кредит та його форми ............................................................................. 189

-   банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система ......................... 191

-   позичковий процент і його норма .......................................................... 197

-   ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів ..................... 200 

-   фондові біржі та їх функції ..................................................................... 205

3.  Ринок землі. Рента .................................................................................... 209

-   земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі ................... 209 

-   ринок природних ресурсів та його рівновага ........................................ 210

-   економічна природа рентних відносин .................................................. 212

РОЗДІЛ 3. МАКРОЕКОНОМІКА ............................................................................. 220

Глава 13. Національна економіка та її найважливіші показники ............................ 221

1.  Суспільний продукт та його структура ................................................... 221

2.  Національний продукт ............................................................................. 225

3.  Національний дохід ................................................................................. 227

4.  Національне багатство ............................................................................. 232

5.  Ефективність суспільного виробництва та її визначення ........................ 236

Глава 14. Економічне зростання і розвиток ............................................................ 239

1.  Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання ........ 239 

2.  Вимір економічного зростання ................................................................ 242

3.  Типи економічного зростання .................................................................. 247

4.   Економічна стагнація ............................................................................... 250

5.  Сучасні моделі економічного зростання ................................................. 251

-   неокласична модель економічного зростання ....................................... 252 

 -   кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростання ............ 256

-   принципи акселерації економічного зростання ..................................... 260

Глава 15. Циклічність економічного розвитку ................................ 263

1.  Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорії циклів ........ 263 

2.  Фази економічного циклу ........................................................................ 268

Глава 16. Макроекономічна рівновага ............................................. 270

1.  Рівноважне функціонування національної економіки. Поняття рівноваги ...... 270 

2.  Відтворення і пропорційність суспільного виробництва ....................... 274

3.  Концепції загальної економічної рівноваги ............................................ 276

-  кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант ................................... 277 

-  кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант ............................ 279 

-  економічна рівновага і повна зайнятість ................................................ 280 

Глава 17. Роль держави в ринковій економіці. Державне регулювання економіки ............................. 282 

1.  Необхідність державного втручання в економіку ................................... 282

2.  Основні функції сучасної держави .......................................................... 288

3.  Фінансові форми макроекономічного регулювання ............................... 291

4.  Грошово-кредитне регулювання ............................................................. 298

5.  Соціальна політика держави і розподіл доходів ..................................... 302

Глава 18. Світова економіка. Загальна характеристика світового співтовариства ............................. 312 

1.  Міжнародний поділ праці ........................................................................ 314

2.  Економічна інтеграція та інтернаціоналізація ......................................... 317

3.  Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теорії ринку ............................. 319

4.  Ефективність зовнішньоекономічних відносин ....................................... 328

5.  Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків .......................................... 330

6.  Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезення капіталу ....... 334 

7.  Міжнародна міграція робочої сили ........................................................ 337

8.  Україна і світове господарство ................................................................ 338

Глава 19. Світова валютна система .................................................. 342

1.  Валютні відносини і валютна система ..................................................... 342

2.  Визначення курсу національної валюти .................................................. 343

3.  Основні етапи розвитку світової валютної системи ................................ 344

4.  Валютні ринки і валютні операції ............................................................ 349

ЧАСТИНА II. ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Крива попиту .......................................... 354 

Цінова еластичність попиту ............................................................. 356

Еластичність попиту. Графічне подання ......................................... 356

Перехресна еластичність .................................................................. 357

Еластичність попиту від доходу ...................................................... 358

Крива пропозиції .............................................................................. 358 

Еластичність пропозиції .......................................................................................... 360

Рівновага попиту і пропозиції .................................................................................. 361

Миттєва, короткострокова і тривала рівновага ....................................................... 363

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса .................................... 365

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. Маршала ................................... 366

Загальна економічна рівновага ................................................................................ 368

Загальна рівновага. Закон Вальраса ........................................................................ 369

Оптимум В. Парето .................................................................................................. 370

Поняття корисності .................................................................................................. 373

Крива граничної корисності .................................................................................... 374

Гранична корисність продукту, коли споживач має деяку його кількість ..................... 375 

Еластичність кривої граничної корисності ............................................................. 376

Бюджетні лінії, або що доступне покупцю ............................................................. 377

Загальна і гранична корисність ............................................................................... 380

Рівновага споживача на ринку ................................................................................. 381

Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворення ......................... 382 

Вплив податків на ціну ринкової рівноваги ............................................................. 384

Криві постійних, змінних і валових витрат ............................................................. 385

Криві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витрат ...................... 388 

Крива граничних витрат .......................................................................................... 390

Крива виробничих можливостей, або крива трансформації ................................... 390

Крива довгострокових середніх витрат ................................................................... 392

Віддача від масштабу та прибутковість фірми ........................................................ 393

Крива валового доходу ............................................................................................ 395

Граничний (додатковий) дохід MR .......................................................................... 396 

Середній і граничний продукти. Продуктивність праці ......................................... 397

Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми .............................. 398

Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції ...................399

Ціна в умовах недосконалої конкуренції ................................................................. 400 

Олігополія. Ламана крива попиту ............................................................................ 401

Правило «Великого пальця» при ціноутворенні для монополіста ......................... 403

Показник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Гарфінделя Хіршмана .............. 404 

Олігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту Суїзі ......................................... 405

Розширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництва ....................... 409 

Схема економічного кругообігу Ф. Кене ................................................................ 410 

Марксистські схеми суспільного відтворення ......................................................... 412

Валовий національний продукт. Національний дохід ............................................ 415

Індекс цін .................................................................................................................. 416

Вимірювання інфляції ............................................................................................... 417

Індекс фізичного обсягу продукту .......................................................................... 417

Схильність до споживання ....................................................................................... 418

Схильність до заощадження .................................................................................... 419

Мультиплікатор. Історичне походження ................................................................ 420

Акселератор ............................................................................................................. 421

Взаємозв'язок рівноваги та повної зайнятості в моделі Кейнса .............................. 421 

Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант .................................................... 425 

Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант ............................................ 427

Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних витрат і регулювання чистого експорту ..... 428 

Сучасні схеми економічного кругообігу ................................................................ 429

Кругообіг доходу, ресурсів і продукту за участю державного сектору .................... 430

Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку ................................... 432 

Кейнсіанська перевага ліквідності ........................................................................... 433

Попит на гроші ........................................................................................................ 434

Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента .............................................. 435

Норма процента та інвестиції .................................................................................. 437

Процес зростання суми грошей, покладених у банк .............................................. 438

Крива Філліпса ........................................................................................................ 439

Криві Е. Енгеля ........................................................................................................ 440

Крива В. Парето. Закон розподілу доходів ............................................................ 442

Крива Лоренца ........................................................... ,............................................ 443

Крива Лаффера ......................................................................................................... 444

Модель ділового циклу (Самуельсона-Хікса) ........................................................ 445

Сучасна періодизація довгих хвиль ........................................................................ 447

Економічний цикл ................................................................................................... 447

Основні етапи розвитку економічної теорії ............................................................ 448

Структура продуктивних сил .................................................................................. 449

Взаємозв'язок економічних наук ............................................................................. 450

Лінійні залежності: обернена і пряма ...................................................................... 450

Грошова маса та її агрегати .................................................................................... 451

Структура грошової маси ....................................................................................... 451

Система грошового обігу ....................................................................................... 452

Загальна структура ринку ....................................................................................... 452

Характерні риси основних моделей ринку ............................................................. 453

Рівновагу ринку послуг природних ресурсів ......................................................... 453

Структура ринку капіталів ...................................................................................... 455

Структура кредитно-банківської системи країни за ринкових умов .......................... 455 

Найважливіші функції ринку ................................................................................... 456

Лінійна структура управління ................................................................................. 456

Функціональна структура управління .................................................................... 456

Матрична система управління ................................................................................ 457

Регіональна структура управління .......................................................................... 457

Структура національного багатства ....................................................................... 458

Історичний розвиток (еволюція) типів, видів і форм власності ............................. 458

ЧАСТИНА III

Економічний словник ............................................................................................. 459 

Іменний покажчик ................................................................................................... 555

Лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки ............................ 582

Список англійських скорочень ................................................................................ 584

Покажчик англійських термінів .............................................................................. 587

Список рекомендованої літератури ........................................................................ 681